UL Fossedur 90 år. 

 

En kort historisk oversikt fra 1909 - 1999.                      Forfatter: Bjørn Sandmo

I følge muntlige  kilder    (Else Fjeld og Arne Staurvik)  ble U.L. Fossedur   stiftet i 1909. Hvordan laget  fikk dette navnet tror vi kommer av den duren fra Valnesfossen som kan høres på  Valnes.


Det finnes ikke noe skriftlig materiale som bekrefter dette.  Laget hadde ikke eget hus på den tiden, det fikk de først i 1929. og fra den tid har vi en del skriftlig materiale.


Huset ble kjøpt i Beiarn og Jørgen Evjen  fraktet huset med ”Juni”. Fra den turen ble det skrevet en vise som ble fremført på innflyttingsdagen og  som beskriver godt hvordan samhold og dugnadsånd var på den tiden.
Denne visa vil vi gjengi senere i denne historiske  oversikt.


Vi vil her prøve og beskrive lagets drift i kronologisk rekkefølge frem til i dag.

Den første skriftlige dokumentasjon er fra  møte holdt på Valnes skole søndag den 18.12.1927.
Det møtte 31 medlemmer og det ble holdt valg på nytt styre.  Disse ble valgt:
Formann:  Karl Karlsen Stensøy.  Nestformann:    Kristian Karlsen  Kobbos
1ste styremedlem:   Birger Olsen   Rangest.    2dre styremedlem: Andreas Johansen Gjælen
Kassere:   Andreas Skolmo   Varamenn for styret:      Jenny Øines og Johanna Karlsen Stensøy
Varamann for kasserer: Marcelius Stensøy.      Sekretær:    Sigrid Rangest
Revisor:    Ludolf Stensøy  og Ingemann Jørgensen
Festkomité:  Gudrun Johansen   Gjælen ,Bertha  Stensøy,  Margith Skånland, Dagny Øines,  Gjertine Hansen og Arne Staurvik.

Det kom inn Kr 24.50 i kontingent på møtet.

Den 26.12 samme år ble det besluttet å arrangere juletrefest den 29.12.1927 hos Ingvald Øines   Valnes.  Birger Rangest og Arne Staurvik fikk i oppdrag og skaffe proviant til festen fra Tuv.
Som en skjønner  var det ikke helt lettvint å handle til lagets arrangement
på den tiden


Året etter  ble det besluttet at U.L.Fossedur skulle prøve og  skaffe seg eget hus. På møte den 30.9. 1928 ble det  vedtatt og bestille hus av sammestørrelse/type som på Øines  for Kr 1500,-med henstand om Kr. 500.-  til huset var oppført på Valnes. Statutter for huset ble vedtatt og at grunnmur for huset skulle  oppføres samme høst.


Som komité for å bringe kjøpet i orden  ble disse utnevnt:  Ingvald Øines, Petter Olsen og Oskar  Helden.  Det  interessant og lese om lagets anskaffelse av eget hus og det vil derfor bli beskrevet ganske inngående. Som en kuriositet vil  vi her gjengi lagets statutter for  U.L. Fossedur’s hus.
§ 1.   Huset benyttes til lagets møter der slutter kl 10. aften.
§ 2. For medlemmer der ønsker turnforening inden laget skal huset være til fri avbenyttelse  med lagets samtykke.
§ 3. Laget holder sine offentlige fester i huset til direkte inntekt for huset og der er adgang til dans inntil 4 – fire  av disse fester, således at festkomiteen i samråd med huskomiteen har mandat til å avslutte eller give ordre om  ikke  å begynde dans. Disse fester slutter kl 03.00.
§ 4. I huset kan holdes foredrag av enhver art der kan tenkes å være underholdende og allmennyttige  partiske mot en passende godtgjørelse, men kan også være gratis når huskomiteen således bestemmer.
§  5. Huset kan benyttes i mest mulig utstrekning  til landbrukets fremme så som at holde specielle møter i den anledning, adgang til  felles foretagener på landbrukets område eller alt som kan ophjelpe et   rasjonelt gårdsbruk. Dog skal ikke laget hindres i sine interesser.
§  6: I huset kan avholdes skole av enhver art, dog  efter særskilt bevilgning fra lagets side.
§  7: Huset kan bortleies til skuespill, lysbilder og turnforening samt til fester og andre koperationer. Huset kan også bortleies til private selskaper når huskomiteen finner det gjørligt.
§  8: Når laget holder sine medlemsmøter eller andre sammenkomster skal der være adgang til 2-3 ganger årlig.
§  9: Huset kan benyttes til kvindeforeninger eller andre foreninger som arbeider for laget.
§ 10: Hvis der dannes idrettslag inden laget skal huset være til avbenyttelse samt under stevner og premieskirenn og lignende, dog faller inntekten til ungdomslagets husfond.
§ 11: Til å påse at der er brendsel tilstede under fester og møter og foredrag og andre sammenkomster ,samt legge i ovnene, ansettes en Pedel.
§ 12: Til å påse at huset benyttes efter statuttene og at bortleie huset, velges en komite på 4-fire medlemmer. Hvis nogen har ydet økonomisk støtte ved lån eller kausjonsansvar  m.m.  for oppførelse eller standsettelse  av huset skal inntil 2-to av disse være medlemmer av komiteen der velges for et år ad gangen.
§ 13: Huskomiteen besørger utført nødvendig renhold i huset når de finder det påkrevet.
§ 14: Under en fest har festkomiteen at påse at alt går sømmelig til.
§ 15: Berusende drikke må ikke nytes i huset.
§ 16: Til hver offentlig fest skal huskomiteen utnevne 5-fem  mann der skal fungere særskilt som ordensvern. Disse har at påse at ingen berusede eller brutale personer får adgang til huset, samt fungere som vakt.
§ 17: Forslag til forandring av husstatuttene må være innkommet en måned før generalforsamlingen  og kan avgjøres med 2/3 flertall av lagets stående medlemmer.

                                                                                                                         Valnes den 30/9 – 28.

 

I løpet av høsten ble en kontrakt mellom U.L.Fossedur  og Byggmester Haugmo inngått, samt en  erklæring fra Ingvald Øines om  tomt til huset  ble også brakt i orden.


I et møtereferat fra høsten 1928 blir også lagets avis  ”Kverna ” nevnt,     
og at Sigvart Johansen ble valgt til ny redaktør.
I møte den 9.5 1929. ble det fra lagets styre lovet at huset skulle stå ferdig innen utgangen av juli, og at til innvielsesfesten skulle selveste Shjeldrup være til stede.


Det første møtet i eget hus ble avholdet den 25.8.1929.
I møtereferatet nevnes kun at det skal avholdes  fest den 1.9. 1929. og en kan  derfor anta at dette var første fest arrangert i lagets eget hus.


Søndag 8.9. 1929 ble det avholdt møte for å evaluere laget første fest i eget hus.  Her ser vi i referatet at det har foregått en såkalte transaksjon  som  festkomiteen var uvitende om, som ble kritisert uten at det nevnes  hva som var kritikkverdig:  Ansettelse av pedell ble besluttet  avvist grunnet dårlig økonomi.


En oversikt over huset kostnad ble fremlagt   Ref:  Huset koster som det står Kr 2660.-  herpå betalt Kr 1405.- Til rest Kr 1264.-   Styret bemyndiges til å oppta et lån på Kr.1200.-  med pant i huset for å besørge vekselobligasjonen.

På styremøte den 15.9.1929.  la  Birger Skavhaug  frem forslag til lånesøknad i Bodø Sparebank  pålydende Kr. 1200.-.  Her blir huset totale kostnad  fullt  ferdig beregnet til kr 4050.-.
     

Det ble også vedtatt å få tak i materiale  som skal brukes til  å lage 3 stk spisebord  180x90 cm  samt 10 stk benker og salg av  forskalingsmaterialesom var brukt til støping av loddpipe.
Det ble også vedtatt  å anskaffe ytterdør, samt papp til tetting rundt vinduene.
Medlemsmøte ble avhold søndag den 22.9.1929. Her ble styret forslag fra møtet den 15.9 gjennomgått.
Forslag om anskaffelse av material  til bord  falt mot 3 stemmer. Salg av forskalingsmaterial avvises.  Anskaffelse inngangsdører vedtatt.


I referatet fra møtet nevnes for først gang inngangspenger ved fester:  Herrer Kr 0,50.  Damer Kr 0.25. Det fremgår av referatene fra møtene at laget sliter med økonomien, men dessverre  har vi ikke dokumentasjon  på dette da det ikke finnes regnskapsprotokoller fra denne tiden.  Det kan synes som om en del av medlemmene forskutterte diverse utgifter og at disse fikk tilbakebetalt dette etter fester og lignende. Kan her nevnes fra   møte  i september 1929.   Det besluttes å utbetale av festpengene Kr 48.- til Oskar Helden,  Kr 9,75 til Ingvald  Øines  og kr 2,40 til Birger Skavhaug for utlegg han har hatt i forbindelse med  tinglysning  av tomtekontrakt.  Kr 45,95 skulle brukes til å kjøpe sement for, og resten  Kr 37.- skulle overleveres til kassereren.   Til sammen skulle dette gi kr 143,10 i inntekt på en fest søndag den 1.9. 1929.


Etter datidens forhold har dette sikker vært et kjempegodt resultat  for en fest.  Lagets søknad om lån i Bodø Sparebank ble avslått, men det ble utnevnt to personer som fortsatt skulle  arbeide  med denne saken.
I desember 1929 ble det samlet inn bidrag til huset fra lagets medlemmer. Dette  innbrakte kr 303,- 


På denne tiden  1928 -  1931 ser det ut som laget har hatt stor aktivitet  med møter av forskjellige slag nesten  hver  annen uke, fester og andre arrangement. Årsregnskap for 1931 viser brutto inntekt kr 249.06 og en utgift  på kr 246,48. Overskudd kr 2.58. 


På møtene ble det opplest fra lagets avis” Kverna” og redaktørjobben gikk på omgang. Det var også dannet en brevring  som opptok en god del av tiden på møtene.
Det  var innkommet opptil 48 brev som skulle gjennomgås og besvares. Hvem laget korresponderte med  vet en ikke, men det nevnes i et møte at laget skulle sette inn et avertissement i Lofotposten  om start av brevring.  Så det kan synes som om det er med andre lag i distriktet brevvekslingen foregår.


Ellers ser det ut som at få anskaffet en ovn til huset var en gjenganger på møtene . Både kjøp og lån av ovn ble diskutert og  det ble til slutt at en ovn til laget skulle lånes hos Kristian Aag  frem til november 1935 da laget kjøpte en ovn til kr 41.50.


Av underholdning ser det ut som laget har drevet med en form for revyvirksomhet  og det ble av skrevet en del viser  i denne perioden. 

I perioden  fra 1931 og frem til krigen ser det ut som aktiviteten i laget gradvis avtar. Det kan nevnes at laget  mellom 1931 og 1936 har fått innvilget lån i bank og at huset ble assurert for  kr 7000.-


På et møte den 29. mars 1938 var aktiviteten så lav at styret la frem forslag om salg av huset, men ,heldigvis  ble det ikke noe av dette. I denne perioden har vi en bedre oversikt over  inntektene på festen da disse beløpene er nevnt i møtereferater. Her kan nevnes brutto inntekt på fester fra kr 15.- til kr.  120,-
Netto fra kr 4.96  til kr 96.-.   Medlemskontigenten er i denne perioden redusert fra kr.050 til kr 0,25 pr.år. Også inngangsbillett pris til fester er redusert til kr 0,25. Husleien har i perioden vært litt forskjellig fra 12% av brutto inntekt  og kr 10.-   -   kr. 15.- pr. fest. Gratis utlån til såkalte humanitære formål.  Til møter uten inntekt av noe slag ser det ut som at laget låner ut huset gratis mot rengjøring.


En artig sak fra denne tiden er at et medlem høsten 1935 fikk låne en dør fra huset som var til overs mot at den ble skaffet tilbake ”i den stand og stilling som den nu er”. Vedkommende skulle låne denne døren i ca.1/2 år.  Men tiden gikk  og døren ble ikke levert tilbake, det gikk så lang at styret oppnevnte to personer som skulle ta seg spesielt av denne saken og forsøke å få døren tilbake. Siste gang denne sak nevnes er i Januar 1937, uten at saken var løst.


Vedlikehold av huset og særlig taket var en stadig tilbakevendende sak, men på grunn av dårlig økonomi og   andre problemer  ser det ut som dette ikke ble gjort så ofte som det trengtes.
Det nevnes ikke spesielt,  men man kan i ettertid tenke seg at lekkasjer var et  stort problem.  Tro og takåser er faktisk nesten helt oppråtnet.  Enkelt klaget på at huset var i så dårlig stand at det var en skam for bygda.


I denne perioden ble et samarbeid med U.L. Fjelly tatt opp og det ser ut som om at dette kom i gang. Av styrets sammensetning ser det ut som at frem til 1936-1937. var det kun personer fra Valnes, Gjælen,  Skånland, Skolmo, Hella, Rangest, Staurvik og Stensøy som var med i laget, men etter denne tid dukker det opp  navn  med tilknytning til  Fjell og Valnesvatnet som er med i komiteer m.m.


I referat fra møtene i 1939. ser det ut til at tidene bedrer seg. Inngangsbillett  til fester er igjen øket til kr.0.50  for herrer og kr 0.25 for damer. Lagets pengebeholdning var 31.12.1939.  Kr 38,02.


Perioden 1940 – 1945. var av forståelige grunner lagets aktivitet lav.  Huset var bortleid til tyskerne, men allikevel ser det ut til at laget fikk bruke huset noen ganger i denne perioden.
Det ble arrangert fester  og nøytrale tilstelninger i disse årene. F. eks 17.mai fest nevnes ikke med et ord.  Laget økonomi har bedret seg   og  30.12.1943 var laget beholdning kr 457.27.
Det kan synes som om laget fikk leieinntekter av tyskerne, men dette står det ikke noe sikkert om. Det nevnes kun at husleie fra tyskerne skal ordnes. Oppslutningen til laget  ser ut som den har økt og medlemstallene ser gode ut.


I krigstiden ble det kun avhold 8 protokollførte møter  og første styremøte ble holdt 21.5.1945. Her ble det vedtatt at  generalforsamling skulle avholdes den 26.5.1945. kl. 5. ettermiddag. Av saker som kan nevnes er et forslag fra formannen om en sammenslåing av U.L. Fjelly og U.L. Fossedur. Dette ble enstemmig vedtatt at en skulle gå inn for dette.

I det først valgte styret  etter krigen ble valgt:
Formann:  Magnus Hansen Skånland.   Nestformann:  Paul Evjen  Valnes. Kasserer:   Th. B. Johansen          Sekretær:      Andor Staurvik.  Styremedlemmer: Kristian Aag jr.   Ragna Stensøy.     Arne Staurvik

Laget aktivitet tok seg opp etter krigen og  flere arrangement ble gjennomført i året 1945. Inngangsbillett til  fester øker til kr. 1.- for herrer og kr.0.50 for damer.


Det kan opplyses at ved generalforsamlingen 12.1. 1946. ble lærer Bernhard Kvalnes valgt til  formann, men han satt kun ett år i denne stilling.  Laget velger nytt styre hvert år og har gjort det helt siden 1927. Bernhard Kvalnes var en aktiv formann og det var ganske stor aktivitet i laget det året han var formann.   Det ble arrangert flere fester og andre sammenkomster dette året og det ble gitt nytt liv til ”Kverna”
På slutten av sin formannsperiode  er han ganske lei av at medlemmer kommer for sent til møtene eller uteblir, dette gir han uttrykk for i referat etter medlemsmøtene.


Fra 1949 og til 1975 er det kun stort sett bare protokollført årsmøter, og lite eller ingenting om aktiviteter i laget, men  vi vet jo at det ble arrangert dansefester og juletrefester samt 17 mai fester. De to siste som regel i samarbeide med skolen.


I 1976. ble U. L Fossedur lagt om  til Valnes Forsamlingshus, men det var sort sett de samme folka som var i styret i ungdomslaget og som  overtok styret av Valnes Forsamlingshus.
Denne driftsform varte helt til 1982. Det var planer om utvidelse av forsamlingshuset  og den gamle skolen på Frostmo-odden ble revet for kanskje å få tak i noe brukbar material til denne utvidelsen, men som kjent ble det ikke noe av dette.  I denne perioden ble det lagt inn vann og varmtvannstank ble montert på kjøkkenet.
Aktiviteten i grendelaget avtok, og på slutten av 70 tallet og på begynnelsen av 80 var det nesten ingen ting som skjedde.

Da kystriksveien kom i 1980. og en del yngre folk flyttet tilbake og bygde seg hus både på Valnes ,Gjælen og Fjell, kom tanken om å få liv i ungdomslaget på banen.


Den 17. mars 1982. ble det holdt et styremøte i Valnes Forsamlingshus og det ble vedtatt at U.L Fossedur skulle startes opp på nytt, for å gjøre det enklest mulig ble det vedtatt at styret i Valnes Forsamlingshus skulle bli det nye styret i U.L Fossedur.


Det nye styret i U.L Fossedur besto av:
Formann:  Odd Kåre Freding.  Nestformann: Bjørn sandmo
Kasserer:    May Sandmo   Styremedlemmer:  Brit Blix,  Svein Skjelstad.  Varemedlemmer for styret:   Ann Helen Olsen,  Terje Blix.     Revisor :  Solfrid Sandmo.

Det var stor nå stor interesse for  U.L Fossedur og det strømmet på med medlemmer slik at fremtiden så lys ut for laget.   Det ble snart stor aktivitet i laget og det første som ble satt i gang var arrangement av dansefester.


 Den 18. juni 1982. ble det holdt medlemsmøte på huset hvor styret for Valnes Forsamlingshus enstemmig ble nedlagt, og at U.L Fossedur overtok huset med innbo og den pengebeholdningen som var i Valnes Forsamlingshus.
Det ble nå bestemt at U.L Fossedur skulle prøve å få til et fast hyggekveld for eldre og utflyttede  Sunnanværinga.

Første eldrekveld ble arrangert 11.6.1982 med allsang, sketsjer og litt servering. Dette utviklet seg til den såkalte bygdekvelden som senere er blitt en tradisjon og som er blitt holdt nesten hvert år etterpå. I starten var det to slike hyggekvelder for året, men laget oppdaget snart at dette ble for mye og det ble bestemt at laget skulle arrangere bygdekveld en gang pr. år om høsten med samme innhold som det startet med.

En annen tradisjon som laget startet med var arrangement av julebord.


Tanken på å få ombygd huset meldte seg snart og på slutten av 1982 ble de første spede planer lagt. Og i 1983 ble det gjort en del utbedring av huset  men det var først i begynnelsen av 1984 at det ble fart i planene for ombygging. Etter at kostnadsoverslag var laget ble det vedtatt at vi skulle utvide hust med ca 70 m2 med kjeller under og at hele huset skulle isoleres både vegger, gulv og tak.


Etter mye om og men var endelig finansieringen og tomt i orden, og med et byggelån på kr 165000.- som ble innvilget i Postsparebanken og støtte fra Bodø Kulturkontor på kr 40.000.-  ble graving av tomta satt i gang den 14 juli 1984.


I 1984 var laget 75 år men på grunn av  byggingen var det ikke mulig å arrangere en fest  dette året så det ble vedtatt at 75 års jubileet skulle feires i 1985.


Det var stor entusiasme fra medlemmene for å gjøre dugnad på tilbygget, men denne avtok raskt, så på slutten av byggeperiode var det bare 2-4 som  møtte opp på dugnad. Men omsider sto huset ferdig  med toaletter og garderobe i kjelleren samt nytt kjøkken med oppvasksteamer , elektrisk komfyr samt nytt kjøkkenutstyr av forskjellig slag, et himmelrike i forhold til det gamle kjøkkenet på 9 m2 .


Stor innvielsesfest ble holdt  med 240 solgte billetter.  Dette er rekord for et arrangement hold på ungdomshuset.


I bygge perioden ble det arrangert fester og de forannevnte arrangement med unntak juli til november 1984.

Laget gjorde det godt økonomisk gjennom hele 80 tallet og i 1992 var lagets lån på nybygget nedbetalt.


I 1986. var laget ute på sin første og siste turne’ . Vi var på Sandhornøya og skulle fremføre noen av våre ”beste” sketsjer, men det var dårlig fremmøte så det ble ingen suksess som fristet til gjentakelse.


U.L Fossedur hadde som tradisjon arrangert 6-8 dansefester pr år, men på grunn av laber oppslutning på disse festene samt at pris for musikk økte betydelig ble det en betydelig risiko for at disse festene kunne ende med underskudd. Siste året disse festen ble arrangert var det ca kr 1500.- i netto i gjennomsnitt pr fest. Styret syntes dette var for dårlig og foreslo for medlemmene at disse festene ble kuttet ut og laget skulle basere seg på faste arrangement  slik at vi kunne dekke lagets driftsutgifter, strøm og forsikring. Det ble bestemt at laget skulle arrangere fast en tegnefest med dans om våren og bygdekveld om høsten med underholdning, samt julebord i desember.
Dette må vi si har vært en suksess og laget går fortsatt godt økonomisk.


Laget har fra 1982 til 1999 arrangert en del andre arrangement, samt tatt på seg tilstellinger for private  så som søskenbarn treff , fødselsdager osv. Huset har også vært en del utleid i samme periode som har skaffet inntekt for laget. Medlemstallet har vært noenlunde konstant i perioden, men har økt litt de tre siste år.  Støttemedlemstallet har gått jevnt og trutt oppover og i 1998  var det ca 90 medlemmer  og  støtte medlemmer i laget.

En kan vel til slutt konkludere med at U. L Fossedur har vært et aktivt ungdomslag  tross de avbrudd som det har vært i driften an laget.  
I år (1999) er laget 90 år og det legges opp til en markering av denne begivenheten.


Styret har i jubileumsåret bestått av.
Leder: Thor Arne Hansen.   Nestleder:  Synnøve Blix Smalås.
Kasserer: Geir Sæbø.            Medlemmer: Ann Helen Hustad og
Eve Brit Evjen.                      Revisor:  Rolf Stensø.

 

 

 

 

 

    
    
                                            Tillegg.

Fossedur historie
Mel: A, svigermor, han Evensen og kjerring og jeg.

1 I vårt lag det va beslutta at et hus vi måtte ha,
skjønt med kassa var det nok så smått befatta.
Men han Øines, ja han sagde at det skal nok gå oss bra,
Og vi rusta oss og gjorde klart til starten.
Vi starta da ho ”Juni”  og vi ikkje lite brei,
Jensen, Skavhaug, Evjen, han Øines og jeg.

2 Men da vi kom til Tvervik måtte vi ha elvelos
For a ”Juni” stikker nokså djupt i vatnet.
Han sa han var litt ukjent å i elva dårlig lei,
så vi måtte frem til Arstad sett ned farten.
Vi hoppa i en gammel Ford, vi va ikkje lite brei
Idar, Jensen, Skavhaug, han Øines og jeg,

3 Så kom vi opp til Høgmo og vi huset fikk bese,
og vi gikk i gang å legge det i flåte.
Så drakk vi mønsåskanna og vi skåla på god tur,
men elva var vi alle redd som pesten.
For da vi kom på flåten, ja da var vi ikkje brei,
Idar, Skavhaug, Jensen, han Øines og jeg.

4 Vi starta atter ”Juni” og på turen gikk det bra,
og vi kom da frem til Kobos ut på dagen.
Vi stoppa så maskinen og vi flåten fikk i land,
med et Hurra rop som lød fra ”Fosseduren”.
Så fikk vi hjelp av gutan, og vi var ikkje lite brei,
guttene i laget, han Øines og jeg.

5 Han Sigvart kunne ikkje bygge, men det går nok tenkte han,
for han Jensen lært’n åssen han sku sage.
Han sa, det vakje nøye om det blir nu litt på snei,
for det er ingen som forstår det her i laget.
Så saga de og spikra, di va ikkje lite brei,
            han Jensen, og han Sigvart og han Øines og jeg.

6 Ja, huset ble da ferdig, men vi mangla enda no,
men det var jo bare ovn og så gardina.
Jentene  de sagde att det skulle bli en råd,
for de skulle saktens skramle til gardina.
Så kjøpte de litt kreppar, de va ikkje lite brei,
jentene i laget og han Øines og jeg.

7           Vi ha ikkje fått oss benka, men vi visste vel på råd,
for det lå en gammel platting uti marka.
Han var jo litt råtten, men til benka var han god,
så vi kjørte da og Øines la til hesten.
Da kom han Torvald settan, og han var ikkje lite brei.
mot’n Birger, Olaf, Arne og han Øines og jeg.

8   Så var vi fri for spillemann, og det var riktig leit,
for alle vil selfølgelig prøv å danse.
Men vi klarte oss til høsten med et munnspill som lød falskt,
og det blei nu dans som haren når han hoppa.
Så kom Arne med et trekkspill og da blei vi ordentlig brei,
heile ungdomslaget og han Øines og jeg.

   9     Nu har vi også rigget for å holde her en fest,
og så ønsker vi nu alle her velkommen.
Så alle får nu feste godt å hygge seg som best,
med en svingom og litt kaffe og litt kake.
Så vil vi ønske alle ja, til lykke med sitt hus
fra alle ungdomsvenn her i laget ”Fossedur”

 

 

 

 

 

 

 

 

Ledere i U.L. Fossedur  1927 – 1999.

1927 – 1929 Karl K. Stensøy  Stensøy
1929 – 1932 Birger Skavhaug  Rangset
1932 – 1933 Ole Laxå   Valnes
1933 -  1934 Ingemann Jørgensen Rangset
1934 – 1935 Arne Staurvik  Gjælen
1935 – 1937 Jørgen Evjen   Valnes
1937 – 1938 Hans Stensøy   Stensøy
1938 – 1939 Erling Staurvik  Staurvik
1939 -  1943 Ludolf Stensøy  Valnes
1943 – 1945 Hans Stensøy   Valnes
1945 – 1946 Magnus Hansen  Skånland
1946 – 1947 Bernhard Kvalnes  Valnes
1947 – 1947 Einar Sletten   Valnes
1947 – 1948 Hans Sandmo  Stensøy
1948 – 1951 Gunnar Karlsen  Kobbos
1951 – 1954 Paul Evjen   Valnes
1954 – 1956 Rolf Stensøy   Valnes
1956 – 1960 Gunnar Karlsen  Kobbos
1960 – 1961 Lilly Thuv   Valnes
1961 – 1965 Johan Sandmo  Valnes
1965 – 1968   Karen-Anna Karlsen Valnes
1968 – 1972 Petter Lars Sandmo  Valnes
1972 – 1975 Odd Kåre Freding  Valnes
1975 – 1976 Eli Olthuis   Fjell
1976 – 1982 Ungdomslaget omgjort til grendelag med egne styrer.
1982 – 1988 Odd Kåre Freding  Valnes
1988 – 1992 Bjørn Sandmo  Valnes
1992 – 1996 Odd Kåre Freding  Valnes
1996 - ? Tor Arne Hansen  Tverlandet